โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารหอมระเหยจากมะกรูดในการป้องกันกำจัดมอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิศาชล เคียงพิมาย

  • ลดาวัลย์ เพ็งสาทร

  • อัจฉรา ฟูทรัพย์นิรันดร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มอด การป้องกัน

  • มะกรูด

  • สารหอมระเหย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานได้ทำการทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในการป้องกันและกำจัดมอดในข้าวสารโดยคัดเลือกเอา ผลมะกรูด ผลมะนาว ข่า ตะไคร้ และพริก มาศึกษากับมอดจากข้าวสาร โดยนำมอดใส่กล่องพลาสติกใสใช้เวลาสังเกตนานถึง 12 ชั่วโมง ผลที่ได้จากการทดลองคือ ผลมะกรูดมีประสิทธิภาพดีกว่าชนิดอื่น จึงได้เลือกส่วนต่าง ๆ จากมะกรูด (ผลมะกรูด, ใบมะกรูด, ผิวมะกรูด, หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ) มาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดมอด พบว่าผิวมะกรูดที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ทำให้มอดมีเปอร์เซ็นต์การตายสูงกว่าส่วนอื่น ๆ จากมะกรูด จากนั้นจึงได้นำเอาผิวมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปกลั่นด้วยไอน้ำ เพื่อแยกเอาสารหอมระเหยจากผิวมะกรูดมาทำเป็นสารก้อนผสมกับพาราฟิน ในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 เพื่อนำมาใช้ศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดมอดในข้าวสาร ผลจากการทดลองพบว่าสารก้อนผสม จะให้ผลในการกำจัดมอดได้ดีกว่าผิวมะกรูดและยังมีอายุการใช้งานได้ดีกว่า คือกลิ่นจะคงสภาพอยู่ได้นานกว่าและสะดวกในการนำไปใช้ ไม่มีผลต่อคุณภาพของข้าวสารที่นำมาบริโภค