โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนวาตภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิษณุกร ศิลา

  • สุรชัย ค้าขาย

  • เอกรินทร์ ศรีผ่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p88

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนภัย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ "เครื่องเตือนวาตภัย" เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเร็วลมที่สามารถทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย การเปรียบเทียบได้ทำการทดลองโดยต่อโวลต์มิเตอร์เข้ากับมอเตอร์เพื่อให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วทำการทดลองวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์โดยเทียบกับความเร็วของรถจักรยานยนต์จะได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในระดับความเร็วที่ต่างกัน และทำการทดลองวัดแรงดันลมโดยใช้มาโนมิเตอร์เทียบกับความเร็วรถจักรยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่าแรงดันลมจะมากขึ้นเมื่อลมมีความเร็วเพิ่มขึ้นค่าแรงดันที่ได้นำไปออกแบบวงจรแสดงสีจากหลอดไฟ (LED)เมื่อใช้ BLOWER เป่าลมและใช้ค่าของ BLOWER นี้เป่าที่ไดนาโม (มอเตอร์) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างศักย์ไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จาก โวลต์มิเตอร์ นำข้อมูลมาออกแบบเครื่องเตือนวาตภัย โดยต่อร่วมเข้ากับวงจร LED PIEZO VOLT METER และวงจรไฟฟ้าในบ้าน เพื่อแสดงระดับความเร็วลม จากการทดลองพบว่า "เครื่องเตือนวาตภัย" สามารถส่งสัญญาณแสงโดยต่อเข้ากับวงจร LED จำนวนหลอดจะสว่างเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งวงจร PIEZO จะส่งสัญญาณเสียงเป็นการเตือนและวงจร RELAY จะตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน