โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพืชน้ำในท้องถิ่นที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการจับตะกอนในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมาณ ถิระวรนันท์

  • ลัดดาวัลย์ คำเลิศ

  • ไมตรี ประเสริฐศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจง จดแตง

  • พจนารถ นันทวนิช

  • รุจี คล้ายพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกอน

  • ผักกระเฉด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชน้ำที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการจับตะกอนในน้ำ โดยพืชน้ำที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ผักตบชวา จอกหูหนู ผักกระเฉด แว่นแก้ว โดยมีวิธีการทดลองโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำมาวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ แล้วนำน้ำมาใส่ในบ่อทดลอง 4 บ่อ แต่ละบ่อปลูกพืชน้ำต่างชนิดกันคือ บ่อที่ 1 ผักกระเฉด บ่อที่ 2 ผักตบชวา บ่อที่ 3 แว่นแก้ว บ่อที่ 4 จอกหูหนู โดยให้อยู่ในที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลา 14 วัน แล้วนำน้ำแต่ละบ่อมาตรวจหาปริมาณออกซิเจน และศึกษาความสามารถในการจับตะกอนของพืชน้ำชนิดต่างๆ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งทดลองที่ไม่มีพืชน้ำ แล้วทำการตรวจหาปริมาณตะกอนในน้ำโดยการกรองด้วยกระดาษกรองและจับเวลาที่ใช้ในการกรอง ทำการระเหยน้ำจากกระดาษกรองและชั่งมวลของกระดาษกรองรวมกับตะกอนด้วยเครื่องชั่งเพื่อคำนวณหามวลของตะกอน จากนั้นนำน้ำจากบ่อที่ 1, 2, 3 และ 4 มาทดลองเช่นเดียวกัน แล้วหาอัตราเร็วของการไหลผ่านกระดาษกรองของน้ำจากแหล่งทดลองต่างๆ จากผลการทดลองพบว่าผักกระเฉดจับตะกอนได้ดีที่สุด ส่วนการเพิ่มออกซิเจนในน้ำพบว่าผักกระเฉดและผักตบชวาสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้ดีเท่ากัน เมื่อได้ผลการทดลองแล้วจึงนำผักกระเฉดไปศึกษาวิธีการปลูกที่มีผลต่อการจับตะกอนในน้ำเพราะผักกระเฉดสามารถนำมารับประทานได้ เมื่อศึกษาวิธีปลูกพบว่าการปลูกแบบชะลูดน้ำจะจับตะกอนได้ดีกว่าการปลูกแบบลอยน้ำจากนั้นจึงนำไปศึกษาผลต่อความขุ่นของน้ำในคลองโดยนำไปปลูกแบบชะลูดน้ำในคลองเปรียบเทียบความขุ่นด้วยเครื่องมือวัดความโปร่งแสงพบว่าการปลูกผักกระเฉดแบบชะลูดน้ำแสงสามารถส่องในระดับความลึกมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งผลการทดลองนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ในชุมชุนและสามารถรักษาสภาพน้ำในลำคลองได้ดีอีกด้วย