โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษาความสดของอาหารทะเลด้วยว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพงษ์ จิตรวิโรจน์

  • สุทธิพงษ์ ศิริไพบูลย์

  • เพ็ญนภา พหลยุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พจนารถ นันทวานิช

  • วราภรณ์ พงษ์พานิช

  • อรพิณ อินทรโฆษิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ว่านหางจระเข้

  • อาหารทะเล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการรักษาความสดและเวลาที่ใช้ในการแช่ ที่เหมาะสมของปลาทูและปลาหมึก วัสดุที่ใช้ได้แก่ ว่านหางจระเข้ เนื้อที่ใช้คือ ปลาทูสด และปลาหมึกสด อุปกรณ์ที่ใช้ได้คือ เครื่องบด และเครื่องชั่ง วิธีการทดลองโดยเตรียมสารละลายว่านหางจระเข้ที่ความเข้มข้น 50% , 70%, และ 75 % โดยมวล เพื่อนำไปใช้ในการแช่เนื้อสัตว์ให้มีความสดและหาระยะเวลาที่เหมาะสม ในการแช่สารละลายว่านหางจระเข้ จากนั้นดูความแตกต่างระหว่างปลาทูและปลาหมึกที่แช่สารละลายว่านหางจระเข้ก่อนนำเข้าตู้เย็น กับปลาทูและปลาหมึกที่ไม่แช่สารละลายว่านหางจระเข้ก่อนนำเข้าตู้เย็น โดยทำการพิจารณาความสดของปลาทูและปลาหมึก ผลการทดลองพบว่า สารละลายว่านหางจระเข้ที่ความเข้มข้น 100% โดยมวล สามารถรักษาความสดของปลาทูและปลาหมึกได้ดีที่สุด และระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ปลาทูและปลาหมึกกับสารละลายว่านหางจระเข้ 100 % คือ 45 นาที ซึ่งจะเป็นเวลาที่สามารถรักษาความสดของปลาทูและปลาหมึกได้ดีที่สุดและยังพบว่าเมื่อนำปลาทูและปลาหมึกมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่สารละลายว่านหางจระเข้ 100 % เป็นเวลา 45 นาที นำไปเก็บรักษาในตู้เย็นจะทำให้อาหารทะเลมีความสดนานกว่าอาหารที่ไม่แช่สารละลายว่านหางจระเข้ก่อนนำเข้าตู้เย็น