โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา จันทาสี

  • พริมรตา มีแก้ว

  • พลูทรัพย์ ปลื้มใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูชาติ หุตะเจริญ

  • รุจี คล้ายพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีม

  • ทองเหลือง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดในการขัดทองเหลืองและหาสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการขัดโลหะทองเหลืองร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เงิน วิธีการทดลองคือ นำผลไม้รสเปรี้ยว 3 ชนิดมาใช้ในการขัดทองเหลืองโดยการคั้นแล้วมาทำเป็นสารละลาย ใช้ถ่าน ขี้เถ้า , แกลบ ,อิฐ และผงขัด ร่วมกับสบู่เหลว เพื่อใช้ในการทำน้ำยาขัดโลหะ ผลการทดลองพบว่า มะขามมีประสิทธิภาพในการขัดทองเหลืองมากที่สุด โดยที่สัดส่วนที่เหมาะสมในการทำน้ำยาขัดโลหะทองเหลือง คือ สบู่เหลว : อิฐบด : มะขามเปียก = 1 : 3 : 4 และเมื่อนำครีมชนิดนี้ไปใช้กับโลหะอื่น เช่น เงิน พบว่า มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารขัดโลหะที่มีขายทั่วไป ประโยชน์สามารถทำครีมขัดโลหะที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ