โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจานรับสัญญาณโทรทัศน์จากร่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงพล จันทร์มหเสถียร

  • อดิเทพ พิดานบัน

  • อิสรา คาเรกิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เสาอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ ได้ศึกษาทดลองสร้างเสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์แบบมีแผ่นโลหะแผ่ขยายไปรอบแกนคล้ายจานดาวเทียม มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ง่ายจากโครงโลหะของร่มธรรมดา โดยใช้วัสดุที่มีความแน่นทึบแตกต่างกัน 4 ชนิดเพื่อนำมาบุโครงร่ม คือลวดตาข่าย มุ้งลวด ฟอยล์อะลูมิเนียม และโลหะจากกระป๋องน้ำอัดลม จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับสัญญาณกับเสาอากาศภายในแบบเดิมคือแบบสองกิ่งหรือหนวดกุ้ง ณ ตำบลต่าง ๆ 5 แห่ง พบว่าเสาอากาศที่สร้างขึ้นนี้สามารถรับสัญญาณได้ดี บางช่องดีกว่าเสาอากาศแบบเดิมและวัสดุที่มีความแน่นทึบมากจะรับสัญญาณได้ดีกว่าวัสดุโปร่ง เสาอากาศจากกระป๋องน้ำอัดลมจึงรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาทดลอง