โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเปิด-ปิดมูลี่อัตโนมัติด้วยความเข้มของแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุภาค สัมมาวรกิจ

  • สิริรัตน์ มาตระกูล

  • อัจฉรา บุญนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดา วุ้นศิริ

  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

  • อรุณี พิริยะพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p71

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องเปิด-ปิดมูลี่อัตโนมัติด้วยความเข้มของแสง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องเปิด-ปิดมูลี่อัตโนมัติ โดยใช้หลักการเปลี่ยนพัลส์ 1 ลูก ไปใน TIMER เพื่อขยายสัญญาณไปหมุนมอเตอร์ได้ตามเวลาที่กำหนด จากนั้นศึกษาความเข้มของแสงที่เหมาะสมที่ตรง LDR โดยที่ฟิล์มกรองแสงที่กรองแสงร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 ตามลำดับ โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงด้วยหลอดเรืองแสงขนาด 20 w ผลจากการทดลองพบว่า ฟิล์มกรองแสงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มู่ลี่จะเปิดทันที ดังนั้นเครื่องเปิด-ปิดมู่ลี่ทำงานได้ตามต้องการ จึงช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการเปิด-ปิด และยังถือเป็นความสะดวกกับผู้ใช้อีกประการหนึ่งด้วย