โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษาสภาพความเขียวของภาชนะใบตอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาวรรณ บูรณสิน

  • วีรัตน์ สุขะวิริยะ

  • เกศสุดา ชัยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวลิต ฟูตระกูล

  • สมจิตต์ งามเลิศ

  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p64

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภาชนะ

  • ใบตอง การรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรักษาสภาพความเขียวของภาชนะใบตอง ให้มีสภาพเขียวและไม่ขึ้นรา ขณะที่อยู่ในสภาพแห้ง โดยศึกษาหาความเหมาะสมว่า ควรใส่สารใด ความเข้มข้นเท่าใด ในการศึกษาใช้สาร NaHCO3 Na2CO2 Na2SO4 และ CH3COONa แต่ละสารมาเตรียมให้มีความเข้มข้น 7 ความเข้มข้น (mol/dm3) ดังนี้ 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03 และ 0.035 สารละลายละ 100 cm3 นำใบตองขนาด 2x2 นิ้ว ใส่ในแต่ละความเข้มข้น ๆ ละ 10 แผ่น แช่ไว้ 2 วัน นำมาอบด้วยไมโครเวฟจนแห้ง พบว่าในสารละลาย NaHCO3 ข้น 0.015 mol/dm3 ทำให้ใบตองรักษาสภาพความเขียวใกล้เคียงกับใบตองสด เมื่อผลการทดลองพบว่า สาร NaHCO3 ข้น 0.015 mol/dm3 รักษาสภาพความเขียวใบตองได้ดีที่สุด จึงศึกษาหาวิธีทำให้เป็นภาชนะใส่อาหารพบว่า เมื่อใช้แบะแชเป็นตัวประสานใบตองพร้อมทั้งมีกระดาษแทรก เมื่อนำไปรีดเป็นเวลา 10 วินาที ใบตองอ่อนตัว นำไปจัดในแบบพิมพ์ได้ง่าย จากนั้นนำไปอบด้วยไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลาใช้ขึ้นกับขนาดของภาชนะที่ใช้ทำพิมพ์ พบว่า ขนาดภาชนะ 100 cm3 ใช้เวลาอบ 1.30 นาที ขนาดภาชนะ 240 cm3 ใช้เวลาอบ 2.10 นาที และขนาดภาชนะ 540 cm3 ใช้เวลาอบ 2.40 นาที ภาชนะที่ทำได้มีความเขียวใกล้เคียงใบตองสดที่นำมาแช่และไม่มีเชื้อรา คงรูปได้ใส่อาหารได้และเก็บได้นาน 7 วัน