โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องต้นแบบโป๊ะนิรภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิดล วงศ์สายใจ

  • วาฑิต สุวรรณผ่อง

  • สุพล มนะเกษตรธาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โป๊ะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต130/2538 เครื่องต้นแบบโป๊ะนิรภัย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นอุปกรณ์จำลองใช้แทนโป๊ะ โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อนำวัตถุที่มีน้ำหนักไปวางบนโป๊ะ โป๊ะจะรับน้ำหนักของวัตถุได้และกดโป๊ะให้จมลงในน้ำ การจมลงในน้ำของโป๊ะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่วางบนโป๊ะ ถึงจุดหนึ่งโป๊ะจมลงจนน้ำสามารถไปสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์ (แผงวงจรรับความชื้น) ซึ่งจะเกิดการส่งสัญญาณ เสียงดังขึ้น ทำให้ทราบว่ารับน้ำหนักมากเกินไป อุปกรณ์นี้จึงสามารถให้สัญญาณเตือนได้ ส่วนการนำไปใช้จริงควรคำนวณการรับน้ำหนักของโป๊ะ และติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เตือนได้ก่อนเกิดการล่มของโป๊ะ และเพื่อความปลอดภัยควรใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าของวงจร