โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์เครื่องจับเขียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนกันต์ กองคำ

  • ธีรภัทร ยอดคำปา

  • สิรวิชญ์ คำลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เขียด

  • เครื่องจับเขียด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปทรงของขวดพลาสติกที่มีผลต่อการเก็บและบรรจุเขียดขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ทรงกระบอก (ขวดน้ำสิงห์), ทรงกระบอกนาฬิกาทราย (ขวดน้ำกระบอกเว้ากลาง) และทรงกรวยปลายแหลม (ทรงขวดปลายแหลม) 2) เพื่อศึกษาความยาวของไม้ที่เป็นด้ามจับยาว 1.7m, 2.0m และ 2.3m ตามลำดับ และมุมของการติดด้ามไม้ที่จับกับเครื่องจับเขียดที่มีความเหมาะสมต่อการจับเขียด ได้แก่ มุม 90º, 120º และ 135º 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับเขียดโดยใช้ขนาดกรวยปลายตัดที่มีความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ขนาด ได้แก่ 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm และ 5.0cm ตามลำดับ โดยใส่ปากรูกรวยเข้าไปในตัวเครื่องเก็บบรรจุเขียดที่ระดับความลึกต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางขวด เหนือกึ่งกลางขวด และต่ำกว่ากึ่งกลางขวด ผลการศึกษาพบว่า ขวดรูปทรงกระบอก (ขวดน้ำตราสิงห์) มีประสิทธิภาพในการเก็บบรรจุเขียดได้มากที่สุด ด้ามจับไม้มุม 120º เหมาะสมกับการจับเขียดได้อย่างแม่นยำ และพบว่าการติดปากรูกรวยในระดับความลึกที่กึ่งกลางขวดและเหนือกึ่งกลางขวดให้ประสิทธิภาพที่ดีไม่ทำให้เขียดเด้งออกจากรู แต่ทางผู้จัดทำได้เลือกระดับความลึกที่กึ่งกลางขวด เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่การบรรจุเขียดขนาดความกว้างของปากรูกรวยที่สามารถจับเขียดได้ปริมาณมากที่สุดและเขียดไม่กระโดดเด้งออกย้อนกลับรูเดิม คือ ขนาดความกว้างที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0cm