โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชากรณ์ แสงมณี

  • ปองคุณ ศรีสุทธะ

  • ภานุวัฒน์ สุขอินต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพด การปลูก

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือที่ผ่อนแรงของเกษตรกรในการหยอดเมล็ด ทั้งการย่นระยะเวลาให้หยอดเมล็ดและฝังกลบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เพื่อนวัตกรรมการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย ผู้จัดทำจึงได้คิดเครื่องหยอดเมล็ดเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการปลูกข้าวโพด โดยเริ่มจากการใช้ท่อ PVC เป็นองค์ประกอบหลักในการประดิษฐ์ รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ เช่น ล้อจากจักรยาน ขวดพลาสติก เศษเหล็กเหลือใช้ ผลจากการทดลองพบว่าเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมล็ดสามารถลงตรงหลุมที่เจาะได้อย่างแม่นยำ คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดสามารถย่นระยะเวลาในการหยอดเมล็ดและการฝังกลบได้มากโดยใช้เวลาประมาณ 50 นาทีต่อ 1 ไร่