โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์มณี สุขเกษม

  • ชาญณรงค์ ชนะศักดิ์

  • อารยา ทองเสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานการชาร์จ

  • โทรศัพท์มือถือการชาร์จ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน โดยการประดิษฐ์เครื่องมอืสำหรับ”การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน” โดยศึกษาถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการปั่นจักรยานด้วยความเร็วต่างกัน แล้วทดสอบหาความเร็วที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้จริงและเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน