โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ดด้วยหัวกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลพรรณ มาลาธรรม

  • สุจิตรา พรหมทอง

  • อลีณา ศรีประจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หัวกุ้ง

  • ไข่เป็ดคุณภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการหาสูตรอาหารที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ มาใช้ทดแทนอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาแพง เพื่อเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ดให้ได้เป็นผลผลิตที่ดี และคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค แล้วนำสูตรอาหารเป็ดที่ให้ผลดีที่สุดจากการเลี้ยงในโรงเรือนเพื่อทดลองจากนั้นเผยแพร่ให้กับเกษตรกรต่อไป