โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานไฟฟ้าลดภาวะโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ อัมพรวัฒนพงศ์

  • จาตุรงค์ คงเกิด

  • ณัฐพร ปรีชากูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานไฟฟ้า

  • ภาวะโลกร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำมัน ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่ได้จากการใช้รถจักรยานยนต์ การใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มีมลพิษทางอากาศและสูญเสียพลังงานน้อยมาก นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยที่ไม่ต้องปั่นจักรยาน อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน