โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคัดขนาดไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรสิน ดีสมุทร

  • บรรลือศักดิ์ ธีระพันธ์

  • วิสูตร เชาวฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดปัญหาความล่าช้าและใช้เวลามากในการคัดแยกขนาดไข่ที่ได้จากฟาร์ม ช่วยลดจำนวนแรงงานคน ช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลา โดยทำการทดลอง 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาชนิดของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดไข่ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความลาดเอียงของรางที่ใช้ในการคัดขนาดไข่ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบชนิดของรางระหว่างพื้นไม้อัดกับไม้อัดที่ปูพื้นรางด้วยยางพารา ตอนที่ 4 เปรียบเทียบการทำงานของเครื่องคัดขนาดไข่กับแรงงานคน