โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจพยาธิใบไม้ในเลือดของโคกระบือในหอยคัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาณี โมนะตระกูล

  • พนิดา สุปัด

  • สุภาวดี แก้วมรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์

  • สุชาดา ลดาวัลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การสำรวจ

  • พยาธิใบไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำรวจพยาธิใบไม้ในเลือดของโคกระบือในหอยคัน โดยเลือกสำรวจแหล่งน้ำจืดใน 3 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอบรบือ โดยการสุ่มตัวอย่างแหล่งน้ำเพื่อสำรวจทั้งหมด 23 แหล่ง จากการสำรวจพบว่า สระน้ำบริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ในเขตอำเภอเมือง พบพยาธิหอยคันมากที่สุด วัดค่า pHของน้ำได้ 7.74 วัดอุณหภูมิของน้ำได้ 23 องศาเซลเซียส และในน้ำมีสีค่อนข้างขุ่น แหล่งน้ำในเขตอำเภอกันทรวิชัย พบว่าบริเวณสระน้ำบ้านหัวขัว มีพยาธิหอยคันมากที่สุด วัดค่า pHของน้ำได้ 7.12 วัดอุณหภูมิของน้ำได้ 27 องศาเซลเซียส และในน้ำมีสีค่อนข้างขุ่น แหล่งน้ำในเขตบรบือ พบว่าบริเวณหนองแจ๋แหว มีพยาธิหอยคันมากที่สุด วัดค่า pHของน้ำได้ 6.58 วัดอุณหภูมิของน้ำได้ 24 องศาเซลเซียส เมื่อนำค่าเฉลี่ยร้อยละของพยาธิใบไม้ในเลือดของโคกระบือในหอยคันมาเปรียบเทียบ พบว่าอำเภอที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของพยาธิที่พบมากที่สุดคือ อำเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ 25.29