โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสารสกัดจากใบต้นตีนเป็ดน้ำที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่หอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ภูสัคุณ

  • พิชญาภา ภูคำวงค์

  • สุภาวดี ตันสังวรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลญาภรณ์ อรุณรัตน์

  • จรศรี กันทรมงคล

  • สุภาวดี ตันสังวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นตีนเป็ดน้ำ สารสกัด

  • หอยเชอรี่ การยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปนะสิทธิภาพของสารสกัดต้นตีนเป็ดน้ำในส่วนของใบ เช่น ใบอ่อน ใบแก่ ใบแก่อบแห้งหรือใบแห้ง ที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ของหอยเชอรี่ โดยทำให้ไข่ของหอยเชอรี่ฝ่อ ส่งผลให้ หอยเชอรี่ไม่สามารถขยาพันธ์ต่อไปได้ จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการทดลองศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดใบอ่อน สารสกัดจากใบแก่ และสารสกัดจากใบแก้อบแห้งหรือใบแห้ง ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ของหอยเชอรี่ พบว่า สารสกัดที่ได้จากใบแก่อบแห้งหรือใบแห้ง มีประสิทธิภาพดีที่สุด