โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องต่อไทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎี รชตวิฑูร

  • ประวีณ ขอนบกลาง

  • ศรัญ พลเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัสสร วสุรังสฤษดิ์

  • เกษมศรี เชาว์วิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต่อไทร

  • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาลักษณะโครงสร้าง การดำรงชีวิต ของต่อไทร ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กอาศัยอยู่ในผลไทร โดยใช้เวลาศึกษา 3 เดือน จากการศึกษาพบว่า ต่อไทรเป็นแมลงที่มีลักษณะแตกต่างกัน ระหว่างเพศผู้และเพศเมีย ต่อไทรเพศผู้เป็นแมลงที่ไม่มีปีก ตาบอด อาศัยอยู่ในผลไทรตั้งแต่เกิดจนตาย มีหน้าที่ผสมพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์อย่างเดียว ส่วนต่อไทรเพศเมีย เป็นแมลงมีปีก อวัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายเจริญได้ดี และสมบูรณ์เหมือนแมลงทั่วไป สามารถบินออกจากผลไทรที่เป็นแหล่งกำเนิดไปยังผลไทรผลอื่นๆที่เหมาะสมได้ เพื่อผสมพันธุ์ และวางไข่ต่อไป ต่อไทรและต้นไทรมีวิถีการดำรงชีวิตที่เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน โดยที่ต่อไทรเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรให้ดอกไทร และในขณะเดียวกันต่อไทรก็ใช้ผลไทรเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของตัวอ่อน