โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติบางประการของสารสกัดจากใบไทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประกายรัตน์ ระบือพิณ

  • อุษณีวรรณ เคล้ากระโทก

  • ใบไทร – คุณสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ใบไทร การสกัด

  • ใบไทร คุณสมบัติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาสมบัติบางประการขางสารสกัดจากใบไทร มีแนวคิดในการนำใบไทรมาสกัดด้วยตัวทำละลาย เพื่อศึกษาความสามารถในการทำละลายของตัวทำละลายที่ใช้ 3 ชนิด คือ น้ำ เอทานอล 95% และตัวทำละลายผสม ระหว่างในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาณ แล้วศึกษาสมบัติบางประการของสารสกัดจากใบไทรและศึกษาการติดสีของสารสกัดบนเส้นฝ้ายและเส้นไหม การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการทำละลายของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสารสกัดจากใบไทร โดยการเปรียบเทียบสีของสารสกัดจากใบไทรที่ใช้น้ำ เอทานอล 95% และตัวทำละลายผสมระหว่างน้ำกับเอทานอล 95% ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตรแล้วเทียบสีสารสกัด ตอนที่ 2 ศึกษาสมบัติบางประการของสารสกัดจากใบไทร โดยเลือกศึกษาสมบัติที่เห็นได้ชัด 3 ชนิด คือ ศึกษาการดูดกลืนคลื่นแสง ความยาวคลื่นต่างๆ ศึกษาค่าความเป็น กรด-เบส ของสารสกัดจากใบไทร ศึกษาการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากใบไทรเมื่อเติมสารละลายของสารประกอบบางชนิด ตอนที่ 3 ศึกษาผลของการยึกติดและให้สีบนเส้นใย