โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก้านผักตบชวากับการลดปริมาณสารพิษในควันบุหรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จอมภพ พิมพ์จันทร์

  • วนิดา ถนัดค้า

  • ศิริชัย เลิศอมตะกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัสสร วสุรังสฤษดิ์

  • ศิลปชัย อ่วมวงษ์

  • เทพวุธ ห้าวหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2533 p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บุหรี่

  • ผักตบชวา

  • สารพิษ

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น และลักษณะของเนื้อเยื่อที่มีรูพรุนนี้เคยมีผู้ทำทดลองนำไปกรองสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองนำมาดัดแปลง เป็นก้นกรองบุหรี่แทนก้นกรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วศึกษาประสิทธิภาพในการกรองสารพิษจากควันบุหรี่ เปรียบเทียบกับก้นกรองที่มีอยู่เดิม โดยพิจารณาจากสีที่ปรากฏบนแผ่นสำลีที่รองรับควัน ซึ่งผ่านออกมาจากการใช้อุปกรณ์ชุดปอดจำลองสูบแทนคน พบว่าก้นกรองจากผักตบชวาสามารถกรองสารพิษที่เป็นของแข็ง และของเหลวได้ดีกวาก้นกรองที่ใช้ก้นอยู่มาก ส่วนสารพิษที่เป็นก๊าซนั้นได้เลือกพิจารณา เฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่านั้นโดยกำจัดก๊าซอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไฮโดรคาร์บอน ออกจากควันบุหรี่ที่สูบผ่านก้นกรองเสียก่อนแล้วสันดาปก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได้กับออกซิเจนให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นจึงผ่านก๊าซที่ได้ลงในน้ำปูนใสเปรียบเทียบปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น พบว่าปริมาณตะกอนที่ได้มีเพียงเล็กน้อย จึงทำให้เปรียบเทียบได้ไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นผลที่ได้จากโครงงานนี้สามารถที่จะนำไปใช้ปรับปรุงในการ