โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงเยื่อใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิณฑิตา บุญมา

  • มนัส ชวดดา

  • สายรุ้ง วิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทูรย์ โสภาบุตร

  • สมคิด เปรมจิตร

  • สุภรรณี ดีเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำสารเคลือบโครงเยื่อใบไม้สำหรับผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การทดลองที่1ทำโดยทดลองนำใบไม้ต่างๆ มาทำโครงเยื่อใบไม้ จากการทดลองพบว่า ใบตะโก ใบหญ้านางและใบคูณ มีความละเอียดและยืดหยุ่นคล้ายผ้าเหมาะสำหรับใช้ทำโครงเยื่อใบไม้ การทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่สามารถละลายโฟมและพลาสติกชนิดต่างๆ ได้ โดยพบว่าน้ำมันเบนซินและสารโทลูอีนสามารถทำละลายโฟมได้ทันทีและทำละลายแท่งแก้วซัลดิวส์ได้ โดยน้ำมันเบนซินใช้เวลา 30 นาที และสารโทลูอีนใช้เวลา 1 ชั่วโมง เอทิลอะซิเตท และไตรคลอโรเอทิลีน สามารถทำละลายโฟมได้ทันทีและทำละลายช้อนพลาสติกหมดภายใน 10 นาที จากผลที่ได้นำมาทำการทดลองตอนที่ 3 นำน้ำมันเบนซินผสมกับโฟมและน้ำมันเบนซินผสมกับแก้วซัลดิวส์ในอัตราส่วน 10:2 และ 10:3 จะได้สารเคลือบที่ดีและเมื่อนำมาใช้เคลือบโครงเยื่อใบไม้จะทำให้เรียบสวย คงทน การทดลองตอนที่ 4 ทดสอบความสามารถในการต้านแรงดึงของโครงเยื่อใบไม้ที่เคลือบด้วยสารเคลือบจากน้ำมันเบนซินผสมกับโฟมและน้ำมันเบนซินผสมกับแก้วซัลดิวส์พบว่าอัตราส่วนที่สามารถต้านแรงดึงได้ดีคือ อัตราส่วน 10:3 ส่วนสารเคลือบจากโทลูอีนผสมกับโฟม โทลูอีนผสมกับแก้วซัลดิวส์ และ โทลูอีนผสมกับช้อนพลาสติก พบว่าอัตราส่วนที่สามารถต้านแรงดึงดูดได้ดี คือ อัตราส่วน 10:3 และจากการทดลองบรรจุขวดพบว่าสารเคลือบที่ได้สามารถทำเป็นขวดพร้อมใช้ได้