โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานสูบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิลาพร เมืองราชา

  • สมมารถ มะยุเรศ

  • สายรุ้ง วิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุน สุวรรณ์พยัคฆ์

  • สำลี เหลาทอง

  • สุภรรณี ดีเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แรงปั่นของคน จากการทดสอบพบว่า สามารถสร้างเครื่องจักรยานสูบน้ำที่สามารถรดน้ำผัก และต้นไม้ได้ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของสายยาง พบว่าสายยางที่ใช้ในการสูบน้ำได้ดีมีขนาดด้านน้ำเข้า 1 นิ้ว และขนาดน้ำออก ½ นิ้ว น้ำจึงไหลได้ดี