โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดด้วยสังกะสีและน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ จุฬา

  • พิพัฒน์ สรสืบสาร

  • วสันต์ วิชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • น้ำ

  • สังกะสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาช่วงเวลาการช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ระยะเวลาการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังถูกกระแสไฟฟ้าดูดเมื่อช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างกัน และเพื่อศึกษาผลการช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดด้วยสังกะสีและน้ำ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ1.การนำปลาดุกมาทอลองหาความต่างศักย์ เวลาและช่วงเวลาในการช่วยเหลือ2. นำปลาดุกมาทดลองหาระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างการให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังถูกกระแสไฟฟ้าดูด โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างกัน คือ สังกะสี ทองแดง อะลูกมิเนียม กระจก และสังกะสีแผ่นใหญ่3. การทดลองนำหนู ลูกไก่ มาทดลองเพื่อศึกษาระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายหลังถูกกระแสไฟฟ้าดูดผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ คือหลังตัดกระแสไฟฟ้าทันที่ ส่วนวิธีการช่วยเหลือ พบว่า ปลาดุกที่ได้รับการราดน้ำปริมาณมาก ๆ ตั้งแต่ 5,000 ซีซี ขึ้นไปใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายเร็วกว่าการราดด้วยน้ำปริมาณน้อย และการราดน้ำบนอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่วางบนพื้นใช้ระยะเวลาการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วกว่าการปล่อยให้ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยตนเอง