โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรล่อแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุตทชา ศรีสุนทร

  • สมพล สุนทระศานติก

  • เบญจวรรณ วุฒิศักดิ์การุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบกุล ศรีสุนทร

  • สมบัติ การจนารักพงค์

  • สุรชัย สุนทระศานติก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แมลงวันทอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการล่อแมลงวันทอง โดยทดลองใช้พืชสมุนไพรต่างๆเป็นสารล่อ จากการทดลองพบว่ากะเพราขาวเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด เนื่องจากกะเพราขาวมีกลิ่นคล้ายฮอร์โมนของแมลงวันทองเพศเมีย ทำให้แมลงวันทองเพศผู้บินเข้าไปในกับดัก เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารล่อมากขึ้นจะสามารถล่อแมลงวันทองได้มากขึ้น โดยค่า pH ควรเป็นกลาง และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่อแมลงวันทองมากที่สุด คือ 18.00-06.00 น.