โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นใสราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา ทรัพย์ขำ

  • จีรภา ก้ามสันเทียะ

  • ธัญรัตน์ ล้อศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุต่าง ๆ มาเคลือบแผ่นใสธรรมให้สามารถใช้ในการพิมพ์งานได้ โดยได้ศึกษาวัสดุพิเศษที่นำมาทำแผ่นใสชนิดพิเศษ ได้แก่ กาวน้ำ ว่านหางจระเข้ กาวน้ำผสมกับว่านหางจระเข้ โดยแบ่งเป็น 5 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 ใช้สารเคลือบ 100 % สูตรที่ 2 ใช้สารเคลือบ : น้ำ = 1 : 1 สูตรที่ 3 - สูตรที่ 5 ใช้อัตราส่วนของสารเคลือบ : น้ำ = 1: 2 1: 3 และ 1 : 4 จากนั้นนำแผ่นใสไปลองพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เปรียบเทียบว่าแผ่นใสพิเศษกับแผ่นใสธรรมดา ผลการทดลองพบว่า แผ่นใสที่เคลือบด้วยว่านหางจระเข้และว่านหางจระเข้ผสมกับกาวน้ำ ไม่เหมาะที่จะนำมาพิมพ์ ส่วนในแต่ละสูตรที่เคลือบด้วยกาวน้ำทุกสูตรสามารถนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพรินเตอร์อิงเจ็ทได้ดี ในการหาปริมาณสารที่ใช้เคลือบแผ่นใส พบว่า สูตรกาวในสูตรที่ 5 คือ 1 : 4 กาวน้ำ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมน้ำ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถเคลือบแผ่นใสได้ 2 แผ่น และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย