โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา หุ่นทอง

  • ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์

  • พสุ แสงศิริรักษ์

  • ภาณุมาศ กำคำเพ็ชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องวัด พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขายในท้องตลาดทุกวันนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ประดิษฐ์เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกขึ้นเพื่อให้สามารถใช้วัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตามเครื่องวัดมาตรฐานและสะดวกแก่การใช้งาน วิธีการประดิษฐ์ทำได้โดยนำแผ่นอะลูมิเนียมทำเป็นกล่องเคลือบผิวหน้าด้วยสีดำเจาะรูอะลูมิเนียมด้านข้างเพื่อใส่เทอร์โมมิเตอร์และตัวต้านทานเข้าไป นำกล่องอะลูมิเนียมใส่ในแท่งโฟมเพื่อกันการสูญเสียความร้อน จากนั้นนำไปทดลองใช้รับแสงอาทิตย์ แล้วอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียบไว้ แล้วเปลี่ยนค่าอุณหภูมิเป็นค่า พลังงาน / พื้นที่ / วินาที โดยนำแท่งอะลูมิเนียมป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ผ่านตัวต้านทานที่ติดไว้เพื่อให้ความร้อน ปรับกระแสจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิที่อ่านได้จากแสงอาทิตย์ จากนั้นคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน ผลจากการศึกษาทดลองพบว่า ค่าพลังงานแสงอาทิตย์จะขึ้นกับอุณหภูมิและสถานที่ เครื่องวัดแสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคณะผู้จัดทำ มีมาตรฐานใกล้เคียงกับเครื่องวัดมาตรฐานจริง