โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาแก้ปัญหาดินเสียด้วยถ่านไม้ชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ พันธ์ขันธ์

  • บงกช นีวงศ์

  • ฤทัยรัตน์ พรมเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเสีย ให้มีธาตุอาหารเพียงพอที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโต โดยศึกษาจากถ่านไม้ชนิดต่างๆ ที่ผสมกับดินเสียและนำเมล็ดถั่วเขียวลงปลูก พบว่า ดินเสียผสมถ่านไม้กระถิน ทำให้ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตสูงสุดเฉลี่ย 2.22 เซนติเมตร อัตราส่วนระหว่างดินเสียกับถ่านไม้กระถินเหมาะกับการปลูกพืช คือ