โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบเห็ดมีพิษด้วยสารธรรมชาติจากครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ วิสุทธิธาดาพงศ์

  • กนกอร นพเสริฐ

  • ณัฐริกา แจ่มศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทดสอบเห็ดมีพิษด้วยสารธรรมชาติ โดยได้นำข้าวสารพันธุ์ต่างๆ เช่นข้าวเจ้า ข้าวเหนียว มาทำการทดลองกับเห็ด จากการทดลองพบว่าเมล็ดข้าวจะสุก 100 % ในกลุ่มของเห็ดไม่มีพิษ ส่วนในกลุ่มของเห็ดมีพิษเมล็ดข้าวสารทุกชนิดไม่สุก มีสารอะมีโลสในแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว ในปริมาณที่ต่างกัน แป้งอะมิโลสในเมล็ดข้าวเจ้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการหุงต้ม ส่วนข้าวเหนียวมีแป้งอะมิโลสต่ำกว่าข้าวเจ้า ข้าวเหนียวจึงหุงสุกเร็วกว่าข้าวเจ้า จากการทดลองพบว่าปริมาณแป้งอะมิโลสจะสูงเมื่อหุงสุกแล้วเมล็ดข้าวสุกจะแข็งกว่าข้าวที่มีปริมาณแป้งอะมิโลสต่ำ เห็ดที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีสารพิษกลุ่มอะมานิติน มัสดารีน สารคล้ายเรซีน ซิโลซัยบิน และซิโลซิน ฯลฯ