โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงทดแทน : ทางเลือกใหม่สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ รื่นรมย์

  • วีรวรรณ ศิริกุล

  • สราวุฒิ มั่งคั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี พรมจันทร์

  • แสงมณี กาหลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ อันได้แก่ ชานอ้อย ขี้เลื่อย และขุยมะพร้าว มาทำเป็นก้อนเชื้อเพลิงเพื่อใช้ทดแทนการสูญเสียพลังงานได้อย่างเช่น การอุ่นอาหาร หรือใช้ทดแทนแอลกอฮอล์แห้งที่ใช้ในงานเลี้ยงหรือโต๊ะจีนและใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟแทนการใช้ยางรถยนต์เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น โดยเลือกตัวประสานที่ติดไฟได้ คือเทียนไข จากการทดลองทำเชื้อเพลิงนี้เราสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้แทนแอลกอฮอล์แห้งในท้องตลาดที่มีราคาสูงกว่าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามและรูปแบบน่าสนใจมากกว่า สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ