โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่กรดจากบ่อดักไขมันบำบัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลิตา จินันทุยา

  • ดวงกมล บุญตั้งแต่ง

  • ธวัชชัย มั่งคั่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สบู่กรด

  • ไขมันบำบัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีการทำความสะอาดของไขมันที่เหลือใช้โดยใช้น้ำ การกำจัดกลิ่นของไขมัน โดยใช้อัตราส่วนต่าง ๆ ของกาแฟคั่วและศึกษาวิธีการทำสบู่กรดจากไขมันที่เหลือใช้พร้อมกับเปรียบเทียบคุณสมบัติของเนื้อสบู่กรดที่ผลิตขึ้นเองกับสบู่กรดตาท้องตลาดโดยผลการทดลองพบว่า วิธีการทำสบู่กรดควรมีค่า pH = 8 โดยใช้อัตราส่วนของไขมันที่เหลือใช้ 100 กรัม โซดาไฟ 16 กรัม น้ำขี้เถ้า 10 กรัม เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ทำความสะอาดภาชนะ และผลการทำสบู่นั้นสามารถละลายน้ำได้ดีกว่าสบู่กรดตามท้องตลาด