โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฝักคูนกำจัดแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ ตรงชื่น

  • ณัฐพล เนียมพิทักษ์

  • เทพรัตน์ แก้วเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝักคูน

  • แมลง แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิธีการหมักฝักคูน , กากน้ำตาล โดยนำไปเพื่อฆ่าหนอนหรือแมลงที่เป็นศัตรูพืช โดยการนำฝักคูน กากน้ำตาล มาผสมกัน ระหว่าง ปริมาณของฝักคูนต่อปริมาณของกากน้ำตาลในอัตราส่วยดังนี้ โหลที่ 1 ปริมาณฝักคูน : ปริมาณกากน้ำตาลเท่ากับ 50 กรัม : 0.75 ลิตร โหลที่ 2 ปริมาณฝักคูน : ปริมาณกากน้ำตาลเท่ากับ 75 กรัม : 0.75 ลิตร โหลที่ 3 ปริมาณฝักคูน : ปริมาณกากน้ำตาลเท่ากับ 100 กรัม : 0.75 ลิตร โหลที่ 4 ปริมาณฝักคูน : ปริมาณกากน้ำตาลเท่ากับ 150 กรัม : 0.75 ลิตร โหลที่ 5 ปริมาณฝักคูน : ปริมาณกากน้ำตาลเท่ากับ 200 กรัม : 0.75 ลิตรพบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ โหลที่ 5 ใช้เวลาในการหมักระยะเวลา 1 เดือน มิสี น้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอมเปรี้ยว มีค่า PH ระหว่าง 6- 8 ยาฆ่าศัตรูพืชสามารถนำไปพ่นหนอนจะมีผลทำให้หนอนหรือแมลงศัตรูพืช ตายภายในเวลา 5-15 นาที จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า ฝักคูน , กากน้ำตาล ผสมกัน ระหว่างปริมาณของฝักคูนต่อปริมาณกากน้ำตาลในอัตราส่วน 200 กรัม : ลิตร หมักในเวลา 1 เดือน จะสามารถใช้กำจัดหนอนจะมีผลทำให้จำนวนหนอนตายมากที่สุดโดยจะตายภายในเวลา 5