โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันขันกับผลิตภัณฑ์แต่งผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญนุช รอดเนียม

  • มนทิรา กุสุมาวลี

  • อภิรดี โอภิธากรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์