โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องย้อมผ้าด้วยหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติภรณ์ วินิจกุล

  • ศรัณย์พร เชื้อหมอ

  • สรัญภรณ์ ประสิทธิเมตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี โสดถานา

  • รุ่งฤดี มโนรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนิยมย้อมผ้าด้วยสารสกัดจากพืช แต่มักเป็นอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งทำให้ผ้าสีตกและสีซีด มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 1.ศึกษาสีที่สกัดจากธรรมชาติที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 2.ศึกษาชนิดประจุของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 3.ศึกษาชนิดของขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมในการย้อมเส้นฝ้ายจากสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 4.ศึกษาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้สีติดเส้นฝ้ายได้ดีที่สุด 5.สร้างเครื่องย้อมผ้าโดยใช้หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่าสีที่สกัดจากธรรมชาติเป็นสารอิเล็กโทรไลต์และสารมีสีเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกในเครื่องตรวจสอบประจุไฟฟ้า จึงย้อมผ้าโดยใช้หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเข้ามาช่วย โดยใช้เส้นฝ้ายติดกับลวดทองแดงและนำไปติดกับขั้วบวกหรือขั้วลบ ซึ่งต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้า และใช้เส้นฝ้ายย้อมร้อนแบบปกติ พบว่าเส้นฝ้ายที่ได้จากการย้อมโดยใช้ทองแดงติดกับขั้วบวกมีสีเข้มมากกว่าติดกับขั้วลบ และเส้นฝ้ายย้อมร้อนแบบปกติและความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด 6 โวลต์ทำให้เส้นฝ้ายติดดีที่สุด จึงสร้างเครื่องย้อมผ้าด้วยหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมีโดยนำลวดทองแดงมาตัดเป็นรูปตัว I ไปต่อกับมอเตอร์รอบช้าและขั้วบวกของหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงขนาดความต่างศักย์ 6 โวลต์ และต่อกับขั้วลบเป็นเส้นตรงเพื่อป้องกันเส้นฝ้ายไม่ให้มาสัมผัสกับขั้วลบ