โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมันสำปะหลังมีฤทธิ์พิชิตปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุมาศ โกวิน

  • ศิรินา แสนสมปาน

  • สุพัตร ป้อมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี โสดถานา

  • รุ่งฤดี มโนรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง”มันสำปะหลังมีฤทธิ์พิชิตปลวก” ได้แบ่งการค้นคว้าออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากมันสำปะหลังในการกำจัดปลวก พบว่าสามารถกำจักปลวกให้ตายได้ เนื่องจากมันสำปะหลังมีกรดไฮโดรไซยานิคซึ่งมีฤทธิ์เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ คือ 2.305 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ถ้าได้รับปริมาณ 4มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทำให้เกิดพิษรุนแรงและอาจตายได้ ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนต่างๆของมันสำปะหลังในการกำจัดปลวก พบว่าสารสกัดจากหัวมันสามารถกำจัดปลวกได้ดีที่สุดซึ่งมีกรดไฮโดรไซยานิคในปริมาณที่มาก ส่วนอื่นที่รองลงมาคือ ใบ, ลำต้น และเปลือก ตามลำดับ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกระหว่างสารสกัดจากหัวมันสำปะหลังกับสารเคมีที่จำหน่ายตามท้องตลาด พบว่าไม่แตกต่างกัน ตอนที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างหัวมันสำปะหลังผงกับน้ำในการกำจัดปลวก พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 1 : 2 ตอนที่ 5 ศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกของสารสกัดจากหัวมันสำปะหลังที่ผ่านการแปรรูปเป็นผง พบว่าเมื่อเก็บรักษาไว้นาน 30 วันก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ตายได้