โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแปรงลบกระดานขจัดฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันต์ชนก กมลทิพย์วงศ์

  • จาตุรงค์ ตั้งธนวิชญ์

  • ภานุวัฒน์ อินโปธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกำจัดฝุ่น

  • แปรงลบกระดาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แปรงลบกระดานขจัดฝุ่น เป็นการศึกษาทดลองเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแปรงลบกระดานขจัดฝุ่นกับแปรงลบกระดานธรรมดาที่ไม่มีพัดลมดูดฝุ่น ซึ่งจากการทดลองได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแปรงลบกระดานขจัดฝุ่นกับแปรงลบกระดานที่ไม่มีพัดลมดูดฝุ่นผลปรากฏว่าแปรงลบกระดานขจัดฝุ่นสามารถกำจัดฝุ่นชอล์กได้ดีซึ่งสังเกตได้จากปริมาตรของฝุ่นชอล์กที่นำไปตกตะกอนมีค่า 2.2 cm³ และแปรงลบกระดานธรรมดามีปริมาตรเท่ากับ 0.1 cm³ ส่วนการประเมินการฟุ้งกระจายของฝุ่นชอล์กโดยการประเมินจากคณะครูมีความเห็นตรงกันว่าแปรงลบกระดานแบบขจัดฝุ่นสามารถดูดฝุ่นได้ดีโดยสังเกตจากคะแนนจากการประเมินโดยรวมส่วนการทดลองขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาตำแหน่งของพัดลมที่มีผลต่อการดูดฝุ่นของแปรงลบกระดานขจัดฝุ่นผลปรากฏว่าพัดลมที่วางไว้ในตำแหน่งซ้ายสามารถดูดฝุ่นได้ดีที่สุดซึ่งสังเกตได้จากปริมาตรฝุ่นโดย ตำแหน่งซ้ายมีปริมาตรเท่ากับ 2.1 cm³ ซึ่งสามารถดูดได้ดีที่สุดรองลงมาคือ ตำแหน่งกลาง สามารถดูดฝุ่นได้ 1.9 cm³ และ ตำแหน่งขวา สามารถดูดฝุ่นได้ น้อยที่สุด จากการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่าแปรงลบกระดานที่มีพัดลมดูดฝุ่นวางไว้ตำแหน่งซ้ายสามารถดูดฝุ่นได้ดีที่สุดโดยไม่ฟุ้งกระจายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้