โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณสมบัติของไมยราบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.กฤตภาส วงษ์นรา

  • ด.ช.ณัฐวัชร เปรมปัญญา

  • ด.ช.ธนากร เปรมปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลิตภัณฑ์

  • ไมยราบการแปรรูป

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของวัชพืช มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเพียงแต่เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งที่ไร้ค่านำกลับมาทำให้เกิดค่าเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรวงจรของสิ่งมีชีวิตภายในโลก โดยศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของไมยราบและนำมาทดลอง คือ1. ศึกษาความสามารถในการเก็บรักษาความชื้นในถุงกระดาษเพาะชำ โดยวัดจากการใช้ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้งวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ ผลทดลองปรากฏว่าภายในถุงกระดาษจากไมยราบมีค่าความชื้นสัมพัทธ์มากที่สุดเมื่อวัดจากกระดาษต่างชนิดกัน 2.ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในถุงกระดาษเพาะชำต่างชนิดกัน โดยวัดจากปริมาณใบ ความยาวราก ความสูงของลำต้น ผลทดลองปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน ต้นชาทองที่ปลูกในถุงเพาะชำจากไมยราบ มีปริมาณใบขา 38 ใบ ความยาวราก 32.7 ซม. ความสูงของลำต้น 27.8 ซม. ซึ่งดีที่สุดในตัวเปรียบเทียบ 3.การศึกษาอัตราการย่อยสลายของถุงกระดาษต่างชนิดกัน โดยวัดจากน้ำหนักของกระดาษลดลงผลการทดลองปรากฏว่า กระดาษจากไมยราบมีอัตราการย่อยสลายใกล้เคียงกับฟางข้าว แต่มีคุณสมบัติอื่นที่ดีกว่า ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 86.62% เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน