โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแก๊สโซฮอล์จากกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ คำบุญ

  • สุภาวิณี ทิพยกมลพันธ์

  • อนัญพร ผดุงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษบง ชัยเทพ

  • เอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย

  • แก๊สโซฮอล์การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก๊สโซฮอล์จากกล้วย เพื่อศึกษาปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากผลไม้แต่ละชนิด เพื่อศึกษาปริมาณของยีสต์ที่มีผลต่อการเกิดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการเผาไหม้ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์จากกล้วยและน้ำมันโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน 95 ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์จาก กล้วย มะละกอ และฟักทอง โดยหมักมะละกอ กล้วย ฟักทอง กับยีสต์ ในอัตราส่วนผลไม้ต่อยีสต์ 500g/5g หมักระยะเวลา 5 วันแล้วนำไปกลั่นลำดับส่วน พบว่าปริมาณแอลทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จาก กล้วย , มะละกอและฟักทอง คือ 22.23 ml. 19.5 ml. 17.3 ml. ตามลำดับ ตอนที่ 2. ศึกษาปริมาณยีสต์ที่มีผลต่อการเกิดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมัก ยีสต์ : กล้วย ( g / g ) ในอัตราส่วน 5 : 500 10:500 และ15:500 พบว่าปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ ที่ได้ คือ 20.33 ml., 27.2 ml. และ 29.93 ml. ตามลำดับ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคุณภาพในการเผาไหม้ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์จากกล้วยและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน 95 ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดพบว่า น้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์จากกล้วย ให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนร้อยละ 12.51 12.40 13.71 ตามลำดับ ปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5.55 6.08 5.54 ตามลำดับ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.95 0.58 0.33 ตามลำดับ จากการทดลอง ผลไม้ที่ให้ปริมาณแอทิลแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ กล้วย และอัตราส่วนยีสต์: กล้วยที่ให้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% มากที่สุด คือ อัตราส่วน 15 : 500 (g/g) และคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์จากกล้วยมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด