โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบชะพลูกำจัดเห็บในสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทัชพร ก่าหยั่นนะ

  • อรอุมา วัฒนาสกุลเลิศ

  • โสภาพรรณ แซ่อู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษบง ชัยเทพ

  • เอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สุนัข

  • เห็บการกำจัด

  • ใบชะพลู

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบชะพลูกำจัดเห็บในสุนัข เป็นโครงงานระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้พบปัญหาในการเลี้ยงสุนัข ว่าสุนัขมีเห็บมารบกวน รวมถึงหมดความสวยงาม คณะผู้จัดทำเลยได้ค้นหาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บ จึงได้จัดทำโครงงานขึ้นเพื่อศึกษาหาความเข้มข้นและเปรียบเทียบคุณสมบัติในการกำจัดเห็บของใบชะพลู ใบน้อยหน่า และใบสะเดา รวมถึงศึกษาเพื่อหาพืชที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บได้ดีและปลอดภัยต่อสุนัขและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยการนำเอาใบชะพลู ใบน้อยหน่า และใบสะเดา มาสกัดโดยบดละเอียดแล้วผสมกับน้ำให้มีความเข้มข้น 30 กรัม ต่อน้ำ 70 กรัม, 50 กรัม ต่อน้ำ 50 กรัม, 70 กรัม ต่อน้ำ 30 กรัม และ 90 กรัม ต่อน้ำ 10 กรัม แล้วมาเปรียบเทียบว่าพืชตัวใดมีความเข้มข้นมากกว่าและได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงแต่ใช้ส่วนผสมน้อยกว่า จากการที่ได้ทดลองพบว่าในการใช้ใบชะพลูกำจัดเห็บในสุนัขได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าใบน้อยหน่า และใบสะเดา โดยที่ใช้ในอัตราส่วนเดียวกัน พบว่าสารสกัดใบชะพลูโดยความเข้มข้น 70 กรัม ต่อน้ำ 30 กรัม ซึ่งสามารถทำให้เห็บตายภายใน 5.60 นาที โดยที่ได้ประสิทธิภาพและเวลาในการตายของเห็บใกล้เคียงกันกับ อัตราส่วนที่ 90 กรัม ต่อน้ำ 10 กรัม ซึ่งเข้มข้นมากที่สุด