โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไบโอดีเซลจากน้ำมันงา (SESAEM’SEL)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ วิชัยคำ

  • มัจฉา กลิ่นเจริญ

  • ไพลิน กมลสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิต บุญมาเมือง

  • ญาณ มณีกาญจน์

  • บุษบง ชัยเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันงา

  • ไบโอดีเซลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไบโอดีเซลจากน้ำมันงา(SESAEM’SEL)เป็นโครงงานระดับช่วงชั้นที่ 4 ที่จัดทำขึ้น เนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากตัดถนนสายหลักอันเป็นหัวใจสำคัญของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีการขนส่งน้ำมันจากจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้น้ำมันขาดตลาดไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นที่มาของความคิดที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นที่ภายในจังหวัดสามารถทำขึ้นมาเองได้ โดยเห็นว่าน้ำมันไบโอดีเซลและไบโอดีเซลลูกผสมจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ น้ำมันไบโอดีเซลคือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์(เมทานอลหรือเอทานอล) และตัวเร่งปฏิกิริยา (โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์)ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนเป็นไบโอดีเซล ส่วนไบโอดีเซลลูกผสมคือน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ข้างต้นมาผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ ในที่นี้ผู้จัดทำเลือก “งา” ซึ่งปลูกอยู่ทั่วไปมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เนื่องจากภายในเมล็ดงามีน้ำมันซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากการทดลองหาส่วนผสมระหว่างเมทานอลกับน้ำมันงาที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้น้ำมันไบโอดีเซล พบว่าการใช้อัตราส่วนเมทานอลร้อยละ 40 และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ร้อยละ 1 ของปริมาตรน้ำมันงา หลังจากนั้นจึงนำน้ำมันที่ได้ไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลลูกผสมต่อไป หลังจากการผลิตน้ำมันหลายๆชนิด ทางผู้จัดทำต้องการทราบว่าน้ำมันชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พบว่าน้ำมันไบโอดีเซลลูกผสมระหว่างไบโอดีเซลจากน้ำมันงากับน้ำมันดีเซล ในอัตราส่วน 80 : 20 มีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก หากเทียบกับน้ำมันดีเซลตามท้องตลาดเพราะพบปริมาณก๊าซพิษหรือก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)เพียง 0.07% นอกจากนี้ยังพบการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ที่จะส่งผลให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการทำงานดี ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน อีกทั้งให้ระยะเวลาในการเผาไหม้นานกว่าน้ำมันดีเซลตามท้องตลาดถึง 1.83 เท่า อ้างอิงจากผลการทดสอบโดยเครื่อง EXHAUST GAS ANALYZER ( เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย ) ณ อุณหภูมิ 60 ๐