โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสะตอเมืองใต้กับการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และลดระดับน้ำตาล ภาค 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติ ข่าวระนอง

  • สุนิษา หนูปาน

  • สุภาพร สงวนวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะตอ

  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์การสลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารที่ทำหน้าที่ในการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ในเนื้อเยื่อผักต่าง ๆ พบว่า สารที่ทำหน้าที่สลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์คือเอนไซม์ และศึกษาชนิดของผักที่สลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ได้ดีมีจำนวน 13 ชนิด พบว่า สะตอจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ดีที่สุดโดยมีปริมาณที่เหมาะสมคือ 3 กรัม ต่อ H2O2 5 ml. ที่อุณหภูมิ 0- 40 องศาเซลเซียส ค่า pH เท่ากับ 5 จากนั้นศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีพบว่า ความเข้มข้น 3 % ให้แก๊สออกซิเจนในปริมาณที่มากที่สุด