โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้สีสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬารัตน์ แสงเงินชัย

  • พรภิมล ไชยมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย ทองเต็ม

  • อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการสกัด

  • สีย้อม

  • เซลล์แสงอาทิตย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมที่ใช้สีสกัดจากพืช และหาความสัมพันธ์ของการดูดกลืนแสงของสีย้อมจากพืชกับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมจากพืช ได้ผลการศึกษาคือ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สิย้อมจากพืชที่มีประสิทธิภาพดังนี้คือ กระหล่ำปลีสีม่วง ขมิ้น ดอกเฟื่องฟ้า ใบตำลึง แครอท และใบลำไย มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.723, 0.552, 0.418, 0.416, 0.226 และ 0.014 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสีย้มที่สกัดจากกระหล่ำปลีสีม่วงมีประสิทิภาพดีที่สุด และเมื่อวัดความสามารถในการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสดกปี(UV-Visible spectroscopy) พบว่า สีย้อมจากพืชที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ดีที่สุด คือ สีย้อมจากกระหล่ำปลีสีม่วงและดอกเฟื่องฟ้า รองลงมาคือ ใบลำไย แครอท ใบตำลึง และขมิ้นชัน ตามลำดับ