โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำผักเชียงดาแผ่นอบกรอบ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวคิดของโครงงานนี้มาจากความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าของผักเชียงดา ซึ่งเป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารและทางยาสูง ให้กลายเป็นทางเลือกในการบริโภคผักทีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำผักเชียงดาอบกรอบที่มีความคล้ายคลึงกับสาหร่ายที่จำหน่ายในท้องตลาด และเมื่อทำการแปรรูปแล้วพบว่า ผักเชียงดาอบกรอบที่ทำขึ้นมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ได้คะแนนอยู่ในระดับมาก แต่คะแนนความชอบอยู่ในระดับน้อย ค่าสีและคุณภาพใกล้เคียงกับสาหร่ายบนท้องตลาดทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุริศร์ ทองน้อย

  • สุธินี เมืองสุวรรณ

  • สุวัฒน์ ธิหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์