โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แนวใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ สุนทราจารย์

  • ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

  • อลิสา เกลียวสีนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล่องอบแห้ง

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง กล่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ แนวใหม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์กลล่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สร้างขึ้น ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายการศึกษาดังนี้ 1. ศึกษาการออกแบบและประดิษฐ์กล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แนวใหม่ 3. ศึกษาการนำกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แนวใหม่ไปใช้ได้จริง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ได้กล่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ แนวใหม่ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม มีอุณหภูมิภายในกล่องสูงกว่ากว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมและนอกกล่องอบแห้ง 2. แผ่นสะท้อนซีแพคโมเนียให้อุณหภูมิเปลี่ยนไปสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล่องอบแห้งแบบธรรมดากับกล่องอบแห้งแบบใช้แผ่นสะท้อนความร้อนซีแพคโมเนียและบนตะแกรงลวดนอกกล่องอบแห้งพบว่าอุณหภูมิภายในกล่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ แนวใหม่สูงกว่าอุณหภูมิภายในกล่องอบแห้งธรรมดา 3. กล้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง คือ สามารถอบแห้ง เนื้อปลา เนื้อหมู และกล้วย อย่างละ 100 กรัม ได้โดยใช้เวลา 50 – 60 นาที