โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาหินปูนที่พบฟิวซุลินอยเดีย ยุคเพอร์เมียน ในอำเภอตาคลี-ตากฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรุณาภา แก้วมณี

  • กิตติพิชญ์ ดิษฐ์นิ่ม

  • รัฐณิชา ทิมโต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟิวซูลินอยเดีย

  • ยุคเพอร์เมียน

  • หินปูนศึกษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อจัดจำแนกชนิดซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินอยเดีย เพื่อจัดลำดับชั้นหินโดยใช้ชนิดซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินอยเดียและชนิดของหินปูน และเพื่อระบุอายุหินปูนในพื้นที่ศึกษาและสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาในครั้งบรรพกาล แล้วมาวิเคราะห์จัดจำแนกโดยใช้แผ่นหินบางและกล้องจุลทรรศน์ พบว่า 1. หินปูนในพื้นที่ศึกษาจัดอยู่ในชุดหินตากฟ้า ผลการศึกษาพบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินอยเดีย จำนวน 10 ชนิด 2. หินคาร์บอนเนตส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษามีเนื้อหินแบบไบโอคลาสติกแวกสโตนถึงแพคสโตน ประกอบด้วยฟิวซึลินอยเดียและซากดึกดำบรรพ์ชนิดอื่น ๆ 3. ซากดึงดำบรรพ์ฟิวซูลินอยเดียบ่งอายุตอนปลายของต้นยุคเพอร์เมียน ถึง ตอนปลายของกลางยุคเพอร์เมียน