โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบอร์ดจากระดาษรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิตา ละอองศรี

  • ณัฐธิดา วงษ์ชัย

  • ศศิภา แพร่ศิริวุฒิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาขั้นตอนในการนำกระดาษโรเนียวที่ใช้แล้วมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำกระดาษโรเนียวให้เปื่อยยุ่ยมีขั้นตอนย่อยในการทดลองเพื่อศึกษาชนิดของสารละลาย ศึกษาระยะเวลาในการต้มกระดาษโรเนียว ศึกษาความเข้มข้นของสารละลาย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพความเหนียวของกระดาษ ศึกษาชนิดของกาวแป้ง ศึกษาปริมาณของกาวแป้ง ศึกษาเปรียบเทียบคุรภาพของกระดาษรีไซเคิลที่ใช้กาวแป้งและกาวลาเท็กซ์ในการทำกระดาษ