โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐวดี ศรีชัย

  • นิชา วีรวัฒกพงศ์

  • มนูญศักดิ์ ยั่งยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ตอน คือ 1. ศึกษาปัจจัยด้านปริมาณแสงและระยะเวลา ที่มีผลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย 2. ศึกษาปัจจัยด้านปริมาณแสงและระยะเวลา ที่มีผลต่อการหุบของดอกคุณนายตื่นสาย 3. ศึกษาปัจจัยด้านความชื้นสัมพันทธ์แสงสว่าง และระยะเวลาที่มีผลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย 4. ศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิและเวลา ที่มีอิทธิพลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย 5. ศึกษาระยะเวลาที่มีผลต่อการบานของดอกคุณนายตื่นสาย