โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบบางสวยด้วยสารวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิชา ยวงสุวรรณ

  • รุจิรดา เสตะรุจิ

  • สุชาครีย์ บุญประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารเคมี

  • ใบไม้ การหมัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ใบบางสวยด้วยสารวิทยาศาสตร์” เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อศึกษาการนำสารเคมีมาใช้ในกระบวนการหมักใบไม้เพื่อทำเป็นใบบาง สารที่ใช้คือสารละลายสบู่ สารละลายขี้เถ้า สารละลายน้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารละลายปุ๋ยชีวภาพ ใบไม้ที่นำมาหมักคือ ใบประดู่ ใบขนุน ใบโพธิ์ และใบยางพารา พบว่า สารละลายแต่ละชนิดช่วยทำให้เหยื่อใบลอกเร็ว และใช้เวลาในการหมักน้อยกว่าการหมักด้วยวิธีธรรมชาติคือหมักด้วยน้ำใบประดู่ ใบยางพารา ทำเป็นใบบางได้ดี มีร่างแหเส้นใบสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดเหมือนกัน