โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกต้นไม้แบบประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกฤตา ฉิมเรือง

  • พรหมพร พูลสุข

  • เพชรพรรณ เพชรพิมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ

  • น้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ ประสบปัญหาไม่มีน้ำรถดน้ำต้นไม้ จึงได้มีการจัดทำโครงงานเพื่อส่งเสริมให้ทุกบ้านเรือนหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน โดยการศึกษาแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการสำรวจข้อมูลอากาศของจังหวัดนราธิวาส ตอนที่ 2 ศึกษาทดลองออกแบบกระถางปลูกต้นไม้ แบบประหยัดน้ำโดยจำลองโครงสร้างแหล่งน้ำใต้ดินจากธรรมชาติ มาไว้ในกระถางต้นไม้ โดยใช้กระถางต้นไม้ก้นตันรองด้วยจากรอง (รังผึ้ง) เทียบกับกระถางต้นไม้ที่ปลูกแบบปกติทั่วไป พบว่า การปลูกต้นไม้แบบกระถางชุดทดลอง ค่าความชื้นในดินจะสูงกว่าแบบปกติ และต้นไม้ในกระถางชุดทดลองใบมีความสดกว่าชุดปกติ เมื่อเสริมรากเทียมลงไปในดินโดยใช้เศษผ้าขนหนูเป็นตัวดูดน้ำ จะทำให้ดินมีความชื้นเพิ่มขึ้น และต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดี ตอนที่ 3 ศึกษาวัสดุที่ใช้เป็นตัวเก็บความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของพืช โดยผักตบชวาสามารถเก็บความชื้นในดินได้ดีที่สุด รองลงมาคือ หญ้าแห้ง หยวกกล้วย กาบมะพร้าว การปลูกพืชในกระถางประหยัดน้ำ สามารถยืดการรดน้ำในแต่ละครั้งได้ประมาณ 2 -4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณน้ำที่เก็บในกระถางชุดทดลอง