โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากยาเส้นป้องกันทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.คงกฤช ดำหวัง

  • ด.ช.ดนุเดช บัวเพ็ชร

  • ด.ช.ทักษิณ แดงเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทากกำจัด

  • ยาเส้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีป้องกันทากไม่ให้มาเกาะ และดูดเลือด เกษตรกรชาวสวนยาง นักท่องเที่ยว และผู้เดินทางไปในป่าบ่อย ๆ โดยทำการศึกษาพฤติกรรมการเดินของทาก พบว่า ทากมีการเคลื่อนที่โดยใช้แว่นดูด ซึ่งมีอยู่ทั้งทางด้านหัวและด้านท้าย ยืดเกาะติดกับพื้น พร้อมทั้งศึกษาสมุนไพรที่ใช้ป้องกันทาก พบว่า ยาเส้นสามารถทำให้ทากหยุดเคลื่อนที่ แล้วม้วนตัวกลม และตาย จึงได้มีการคิดค้นสกัดนำเอายาเส้นมาเป็นสเปรย์ฉีดโดยใช้ได้นาน 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง