โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจไลเคนส์บริเวณเขตเขื่อนท่าด่าน จ.นครนายก เพื่อเป็นดัชนีบ่งบอกสภาพภูมิทัศน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภิวัฒน์ สุขงาม

  • ศุภาพิชญ์ ชอบสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การสำรวจ

  • ไลเคนส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจไลเคนส์ บริเวณเขื่อนท่าด่าน จ. นครนายก ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 โดยทำการสำรวจไลเคนส์บริเวณ 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำตกสาริกา และบริเวณเขื่อนท่าด่าน ทำการวัดความชื้น บันทึกขนาด พื้นที่ปกคลุมของแผ่นใส ขนาด 20 x 20 cm 2 นำตัวอย่างมาจำแนกสกุลตามหลักอนุกรมวิธาน และหาค่าเฉลี่ยของพื้นที่ปกคลุมเฉลี่ย พบว่าทั้ง 2 บริเวณมีความชื้นสูงใกล้เคียงกัน เฉลี่ยเท่ากับ 7.9 และ 7.3 ตามลำดับ และพบไลเคนส์สกุลต่าง ๆ ดังนี้ โดยบริเวณที่เขื่อนท่าด่านพบไลเคนส์สกุล Cyclographina คิดเป็นพื้นที่ปกคลุมเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 66.13 % โดยไลเคนส์สกุลนี้พบมาในระดับที่มีความชื้นสูงมากเท่านั้น และสำรวจไลเคนส์สกุล Phaeographina ซึ่งเป็นไลเคนส์ที่มักชอบแสงแดดปานกลางและความชื้นปานกลาง พบได้น้อยพบเพียงจุดเดียวบริเวณเขื่อนท่าด่าน คิดเป็นพื้นที่ปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 % สำหรับบริเวณน้ำตกสาริกา ที่มีความชื้นสูงเช่นเดียวกันแต่มีแสงแดดบ้าง พบว่าไลเคนส์กลุ่ม Sterile Soredia ซึ่งเป็นไลเคนส์ที่ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ โดยพบบริวณพื้นที่ปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 184.02 cm 2 ส่วนไลเคนส์สกุล Graphina จะพบในพื้นที่ปกคลุมเฉลี่ยเท่ากับ 31.27 cm 2 ซึ่งไลเคนส์สกุลนี้พบได้ในความชื้นสูงมากและมีภูมิประเทศใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่